PRAWO ZOBOWIĄZUJE

Usługi

Prawo cywilne:

 1. przygotowywanie umów,
 2. uczestnictwo w negocjacjach,
 3. ochrona dóbr osobistych,
 4. ustanowienie i zniesienie służebności,
 5. zniesienie współwłasności nieruchomości,
 6. stwierdzenie zasiedzenia,
 7. czyny niedozwolone i nienależyte wykonanie zobowiązań,
 8. bezpodstawne wzbogacenie i nienależne świadczenia.

Prawo gospodarcze i spółek handlowych:

 1. obsługa prawna organów spółek /projekty uchwał, protokołów zgromadzeń/,
 2. postępowanie rejestrowe w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie wpisu spółek do rejestru, wpisu zmian dotyczących spółek,
 3. nabywanie i zbywanie udziałów w spółce z o.o.,
 4. podwyższanie kapitału zakładowego spółki z o.o.,
 5. zaskarżanie uchwał zgromadzeń wspólników spółki z o.o.,
 6. roszczenia wspólników w zakresie realizacji prawa kontroli – art. 212 ksh,
 7. doradztwo prawne i pomoc w negocjacjach przy zawieraniu i wykonywaniu umów o roboty budowlane, dzieło, sprzedaży, najmu lokali użytkowych, dzierżawy.

Prawo pracy:

 1. doradztwo prawne w zakresie opracowania, zawierania lub wypowiadania umów o pracę oraz umów o charakterze cywilnoprawnym (zlecenie, dzieło, agencja),
 2. reprezentacja Klientów w sporach sądowych z zakresu prawa pracy.

Prawo rodzinne i spadkowe:

 1. doradztwo prawne w zakresie – m.in. sporządzania testamentów oraz spadkobrania, roszczenia z tytułu zachowku, dział spadku,
 2. doradztwo prawne w zakresie – m.in. spraw o alimenty, rozwód, separację, z zakresu władzy rodzicielskiej.

Prawo procesowe:

 1. reprezentacja Klientów w postępowaniu przed sądami powszechnymi /postępowanie procesowe i nieprocesowe, nakazowe, upominawcze, pojednawcze, wieczystoksięgowe/,
 2. postępowanie zabezpieczające /roszczenia pieniężne, niepieniężne/ i egzekucyjne,
 3. postępowanie z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 4. reprezentacja przed sądami administracyjnymi.